หน้าแรก » อัตราค่าเรียน

อัตราค่าเรียน

แชร์หน้านี้ Line

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับชั้น (หลักสูตรไทย)

นักเรียน 1 คน

นักเรียน 2 คน

นักเรียน 3 คน

อนุบาล

200/คน/ชม

180/คน/ชม

150/คน/ชม

ประถม

200/คน/ชม

180/คน/ชม

150/คน/ชม

มัธยมศึกษา

250/คน/ชม

220/คน/ชม

200/คน/ชม

มหาวิทยาลัย

300/คน/ชม

250/คน/ชม

200/คน/ชม

ภาษาต่างประเทศ ทุกภาษา

300/คน/ชม

250/คน/ชม

200/คน/ชม
CU-TEP TU-GET TOFLE  IELTS TOEIC และการสอบวัดระดับต่างๆ

300/คน/ชม

250/คน/ชม

200/คน/ชม

GAT PAT O-NET  อื่นๆ 300/คน/ชม

250/คน/ชม

200/คน/ชม

ระดับชั้น (หลักสูตรสองภาษาและอินเตอร์)

นักเรียน 1 คน

นักเรียน 2 คน

นักเรียน 3 คน

Pre School

250/คน/ชม

220/คน/ชม

200/คน/ชม

Grade 1 2 3

250/คน/ชม

220/คน/ชม

200/คน/ชม

Grade 4 5 6 7 8 9

300/คน/ชม

250/คน/ชม

200/คน/ชม

High School

300/คน/ชม

250/คน/ชม

200/คน/ชม

University

350/คน/ชม

300/คน/ชม

250/คน/ชม

SAT GED IGCSE O-Level A-Level และภาษาต่างประเทศ ทุกภาษา

350/คน/ชม

300/คน/ชม

250/คน/ชม